Promowanie niskoemisyjnych strategii - realizacja programu niskiej emisji w zakresie wymiany palenisk domowych na terenie Gminy Zabierzów | Deklaracja Dostępności

 

 

O PROJEKCIE

Tytuł projektu: Promowanie niskoemisyjnych strategii - realizacja programu niskiej emisji w zakresie wymiany palenisk domowych na terenie Gminy Zabierzów


Cel projektu: Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych, pochodzących z ogrzewania mieszkań.


Beneficjent: Gmina Zabierzów


Oś priorytetowa: 4 Regionalna polityka energetyczna


Działanie: 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza


Poddziałanie: 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – zit


Numer naboru: RPMP.04.04.01-IZ.00-12-016/17


Numer projektu: RPMP.04.04.01-12-0436/17

 

Jakość powietrza w województwie małopolskim w perspektywie kolejnych lat zależna jest od czynników lokalnych jak i krajowych, które kształtują kierunek prowadzonych działań. Ocena prognozy jakości powietrza opiera się na zmianach w: gospodarce paliwowej przyszłych lat, zmianie przepisów prawnych oraz na możliwościach organizacyjnych i finansowych działań w zakresie poprawy jakości powietrza na szczeblu lokalnym.


Gmina Zabierzów podjęła wszelkie możliwe działania by zapobiec zwiększaniu się zanieczyszczeń, a zarazem dała możliwość zmniejszenia ich poprzez wymianę na nowe ekologiczne rozwiązania. Gmina Zabierzów w obecnym projekcie założyła wymianę minimum 267 niskosprawnych nieekologicznych źródeł ciepła na:
- urządzenia grzewcze gazowe (tak na gaz ziemny jak i płynny),
- urządzenia grzewcze na biomasę,
- pompy ciepła.


Zgodnie z założeniami POP dla Województwa Małopolskiego, obniżenie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery na terenie Gminy Zabierzów nastąpi poprzez likwidację lub wymianę niskosprawnych źródeł ciepła opartych na węglu oraz drewnie lub wymiany instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. W ramach projektu Gmina Zabierzów zaplanowała przeprowadzenie działań informacyjno - promocyjnych, które miały na celu podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa (mitingi i konferencja).


Beneficjentem przyznawanej dotacji jest Gmina Zabierzów, natomiast beneficjantem końcowym - właściciele budynków z terenu Gminy.

 

Zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenem ma ogromny wpływ zdrowie oraz życie ludzi i może przyczynić się m.in. do: chorób układu oddechowego tj. astmy, raka płuc, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, częstych infekcji dróg oddechowych, poważnych chorób układu krwionośnego tj. zawału serca, nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, zaburzeń rytmu serca, niewydolności serca, chorób układu nerwowego: problemów z pamięcią i koncentracją, wyższego poziomu niepokoju, stanów depresyjnych, zmian anatomicznych w mózgu, choroby Alzhaimera, przyspieszonego starzenia układu nerwowego, udaru mózgu, chorób układu rozrodczego: bezpłodności, przedwczesnego porodu, obumarcia płodu.

 

W związku z powyższym bezpośrednim celem projektu jest obniżony poziom niskiej emisji w województwie małopolskim.
Celem długofalowym i ogólnym projektu jest obniżenie emisji CO2 , PM 10 i PM2,5 do atmosfery, co przyczyni się do:
- polepszenia stanu środowiska naturalnego,
- zmniejszenia zachorowalności na choroby cywilizacyjne wraz z nowotworami układu oddechowego,
- zmniejszenia umieralności w województwie małopolskim ze względu na duże zanieczyszczenie środowiska,
- polepszenia stanu roślinności oraz kondycji zwierząt żyjących na terenach województwa,
- zmniejszenia negatywnego wpływu emitowanych zanieczyszczeń w Regionie, Polsce, Europie

 

W celu zmniejszenia negatywnego wpływu spalanych paliw na zanieczyszczenie powietrza została wprowadzona Uchwała Nr XXXII/452/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 styczna 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

 

Zgodnie z wpowadzoną uchwałą nowoinstalowane kotły lub kominki na paliwa stałe po 1 lipca 2017 muszą spełniać wymagania ekoprojektu. Kotły powinny posiadać automatyczny podajnik paliwa bez możliwości zamontowania rusztu awaryjnego (za wyjątkiem kotłów zgazowujących).

 

Od 1 lipca 2017 roku nie wolno spalać mułów, flotów i miałów węglowych (węgla o zawartości ziaren 0-3 mm powyżej 15%) oraz drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Drewno przed spaleniem powinno być sezonowane co najmniej 2 lata.

 

Kotły na węgiel lub drewno, które nie spełnia wymogów co najmniej klasy 3, to do końca 2022 roku trzeba wymienić. Stary kocioł można zastąpić: ogrzewaniem z miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewaniem elektrycznym, pompą ciepła, kotłem gazowym, kotłem na lekki olej opałowy lub kotłem na węgiel czy drewno spełniającym wymogi ekoprojektu.

 

Kocioł na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 trzeba wymienić do końca 2026 roku.

 

Kocioł klasy 5 zainstalowany przed 1 lipca 2017 roku, można używać bezterminowo.

 

W przypadku pieców i kominków od 1 stycznia 2023 roku będzie dopuszczone używanie tylko urządzeń, które spełniają wymagania ekoprojektu lub mają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%. Urządzenia grzewcze, które nie spełniają tych wymagań, będą musiały zostać wymienione lub wyposażone w urządzenia redukujące emisję pyłu np. elektrofiltry.

logo gmina zabierzow