Promowanie niskoemisyjnych strategii - realizacja programu niskiej emisji w zakresie wymiany palenisk domowych na terenie Gminy Zabierzów | Deklaracja Dostępności

 

 

Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE)

Program prowadzony przez Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) ma na celu poprawienie jakości powietrza poprzez dofinansowanie trwałej wymiany indywidualnych, nieekologicznych palenisk na paliwa stałe (tj. węgiel, miał, drewno), posiadających możliwość spalania odpadów, na nowe proekologiczne źródła ciepła.

 

PONE, etap na rok 2019


W 2019 r. program dotacyjny został przekształcony na program własny Gminy Zabierzów, finansowany ze środków budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego nie otrzymały możliwości uzyskania wsparcia finansowego od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie na prowadzenie PONE w 2019 r.).


Udzielane jest wsparcie wyłącznie na zakup i montaż kotłów gazowych kondensacyjnych. W ramach programu PONE nie jest wymagane docieplenie budynku.


Warunkiem niezbędny otrzymania dotacji jest trwała likwidacja posiadanego/ych palenisk na paliwa stałe. Przed przeprowadzeniem inwestycji głównym źródłem ogrzewania budynku musi zostać stwierdzone palenisko na paliwa stałe.


Dotacja nie jest udzielana na:
- zakup urządzeń grzewczych w nowych budynkach
- wymianę ekologicznych urządzeń grzewczych np. kocioł gazowy na kocioł gazowy

 

Dotacja wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych ale nie więcej niż 3 tys. zł. W przypadku poniesienia wyższych kosztów dotacja nie ulega podwyższenia i jest wypłacana do wskazanej kwoty maksymalnej.


Wszelkie prace wykonane przed podpisaniem umowy nie są rozliczane w ramach dotacji!


Rozpatrywanie wniosków wraz z udzielaniem i wypłacaniem dotacji odbywa się w 2019 r.

 

 

DEKLARACJA UCZESTNICWADEKLARACJA UCZESTNICWAetap na rok 2019

logo gmina zabierzow